نمایش یک نتیجه

در تولید این مداد ها از مواد پلی اتیلن استفاده شده.
این مدادها دوستدار محیط زیست می باشند.